វិស័យ​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម​ និង​​សំណង់


១-​សំណង់​លំនៅដ្ឋាន

២-សំណង់​របង