ឯកសារគម្រោង


Note: For download by Right click and select Save Link As or Save Target As

Project Document

Date Title Download
2009 Project Proposal
ឯកសារគម្រោង
English
ភាសាខ្មែរ
2012-03 Annual Work Plan 2012 English
2011 Annual Work Plan 2011 English
2011 Annual Work Plan 2011 (Revised Nov 2011) English
2010 របាយការណ៍ ឆ្នាំ២០១0
Annual Progress Report 2010
ភាសាខ្មែរ
English
2011 របាយការណ៍ ឆ្នាំ២០១១
Annual Progress Report 2011
ភាសាខ្មែរ
English
2012 របាយការណ៍ ឆ្នាំ២០១២
Annual Progress Report 2012
ភាសាខ្មែរ
English
2011 Presentation on Progress Report for TAG4 English
2013 Procurement Plan OWSO 2013 English

Project Program

Date Title Download
Lessons Learn – 23 Dec_Kh English
2011 Good Governance Framework-2011 as of MTR-WB (Q3) English
2011 Good Governance Framework (for annual report 2011- Feb ) English
2011 Good Governance Framework -30Jun2011 ភាសាខ្មែរ
2011 PIM Vol1 English
2011 PIM Vol2 English
Code of Conduct for DST English
ភាសាខ្មែរ
Code of Conduct for OWSOs ភាសាខ្មែរ
2009 IFR English
2010 IFR English
2011 IFR English
2009 Audit Opinion-Management Letter English
2010 Audit Opinion-Management Letter English
2011 Audit Opinion-Management Letter English
2011 Annual Financial Statement 2010 English
2012 Annual Financial Statement 2011 English
2013 Annual Financial Statement 2012 English
2010 Summary of Project Expenditure as of  31 December 2010 English
2009 Summary of Project Expenditure as of 31 December 2009 English
2010 Disclosure Tracking (Dec 2010) English
2011 Disclosure Tracking (Jun 6 2011) English
2012 Disclosure Tracking (Mar 2012) English
2012 Final_Instruction for Additional Equipment (Version 19 Feb) English
2012 1st Q Report 2012 (draft) English
2012 2st Q Report 2012 (draft) English
2012 3rd Q Report 2012 (draft) English
ភាសាខ្មែរ
2012 សេចក្តីណែនាំស្តីពី នីតិវិធីនៃការវាយតម្លៃជ្រើសរើស​មន្ត្រី​រាជការ​បំពេញ​ការងារ​ក្នុង​ការិយាល័យ​ច្រកចេញចូល​តែមួយ និងការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ភាសាខ្មែរ