សេវាកម្ម


ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយផ្តល់សេវាលើវិស័យ៖

ល.រ តម្លៃសេវាកម្មលើវិស័យ តារាងតម្លៃសេវា ទំរង់ពាក្យស្នើសុំ
ការងារនីត្យានុកូលកម្ម (ប្រែប្រួលតាមតំបន់)
ការងារអត្រានុកូលដ្ឋាន (ប្រែប្រួលតាមតំបន់)
វិស័យសុរិយោដី (ប្រែប្រួលតាមតំបន់)
វិស័យវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា
វិស័យទេសចរណ៍
វិស័យសំណង់
វិស័យឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
វិស័យពាណិជ្ជកម្ម
១០ វិស័យសុខាភិបាល
១១ វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
១២ វិស័យកសិកម្ម