ទំរង់​ពាក្យ​ស្នើសុំ

No. ចំណងជើង ឯកសារ
1 ពាក្យសុំអនុញ្ញាតច្បាប់ប្រកបអាជីវកម្ម

ភាសាខ្មែរ

2 ប័ណ្ណត្រួតពិនិត្យភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាន ហាង ឬ តូបលក់គុយទាវ កាហ្វេ និង តូបលក់អាហារ…

ភាសាខ្មែរ

3 កិច្ចសន្យា

ភាសាខ្មែរ