ទំរង់ពាក្យ​ស្នើសុំ


No. ចំណងជើង ​​​​​ឯកសារ​​​​
1  ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មលក់ដុំ លក់រាយសម្ភារៈកសិកម្ម ភាសាខ្មែរ
2  កិច្ចសន្យាស្តីពីការសុំធ្វើអាជីវកម្មសម្ភារៈកសិកម្ម ភាសាខ្មែរ
3  ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ភាសាខ្មែរ
4  លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មសម្ភារៈកសិកម្ម ភាសាខ្មែរ