ទំនាក់ទំនង


នាយកដ្ឋានមុខងារ និងធនធាន ក្រសួងមហាផ្ទៃ
អគារS ជាន់ផ្ទាល់ដី បន្ទប់ B1, B2, B3
ទូរស័ព្ទ: ០២៣​ ៧២៦ ៨៦១ ទូរសារៈ ០២៣ ២២០ ៩៣៥
អ៊ីម៉ែល: info@owso.gov.kh
វែបសាយ: www.owso.gov.kh

ទំនាក់ទំនងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា (MIS) 
លោក ញុឹក បុរិន្ទ ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៧៦ ៨៩១

ទំនាក់ទំនងផ្នែកសារព័ត៌មាន (the press) 
លោក តាត់ ប៊ុនហេង ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៤២៩ ១២៥

លោកអ្នកក៏អាចផ្ញើសារពាក់ព័ន្ធនឹងចម្ងល់ សំណួរ បណ្តឹងតវ៉ា ឬសំណូមពរផ្សេង ដោយគ្រាន់តែបំពេញតាមប្រអប់ព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ៖

ឈ្មោះ (*)

អ៊ីម៉េល (*)

ប្រធានបទ

អត្ថន័យ