ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល


ចំណាំៈ ដើម្បី​ទាញយក​សូម​ Right click ហើយជ្រើសយក Save Link As ឬ Save Target As

ទាញយកឯកសារ *.pdf ចំណងជើងឯកសារ រៀបចំដោយ ថ្ងៃទី
ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញ​ចូលតែមួយ នាយកដ្ឋានមុខងារ និងធនធាន ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ នាយកដ្ឋានមុខងារ និងធនធាន ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
នីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស​
ប្រធាន​ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ
នាយកដ្ឋានមុខងារ និងធនធាន ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
នីតិវិធី និងបែបបទ​នៃ​ការ​សម្រុះ​សម្រួល​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យ​បណ្តឹង​របស់​ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ នាយកដ្ឋានមុខងារ និងធនធាន ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
នីតិវិធី ដំណើរការ និងទម្រង់​នៃ​ការ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ និង​ការ​ចូលរួម​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ជាមួយរដ្ឋ​បាល​ក្រុង​ ស្រុក និង​យុទ្ធ​នាការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន នាយកដ្ឋានមុខងារ និងធនធាន ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
អភិបាលកិច្ចល្អ នាយកដ្ឋានមុខងារ និងធនធាន ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
បទបង្ហាញ ចំណងជើងបទបង្ហាញ រៀបចំដោយ ថ្ងៃទី
 health&education ឯកសារ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស​ស្តីពី​ការផ្តល់​សេវា​លើវិស័យ​សុខាភិបាល និង​វិស័យ​អប់រំយុវជន និងកីឡា ក្រសួងសុខាភិបាល
ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា
ក្រុងព្រះសីហនុ
ថ្ងៃទី ០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣
  គម្រោង
ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និង ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រុមគាំទ្រក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ២០១៣
  នីតិវិធីនៃការអនុវត្ត តួនាទី និភារកិច្ចនៃការិយាល័យច្រកចេញ​ចូលតែមួយ ក្រុមគាំទ្រក្រុង ស្រុក ខ ២០១៣
  ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ក្រុមគាំទ្រក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ២០១៣
  នីតិវិធី និងដំណើរការ​នៃការរៀបចំម៉ោងជួបរវាងរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រុមគាំទ្រក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ២០១៣
  នីតិវិធី និងដំណើរការ​​​ នៃការរៀបចំវេទិកាប្រចាំឆមាស  ក្រុមគាំទ្រក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ២០១៣
  នីតិវិធី និង ដំណើរការ
នៃការរៀបចំវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ 
ក្រុមគាំទ្រក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ២០១៣
  នីតិវិធី និងដំណើរការ​នៃការរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ក្រុមគាំទ្រក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ២០១៣
  អភិបាលកិច្ចល្អ ក្រុមគាំទ្រក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ២០១៣