ឯកសារច្បាប់


ចំណាំៈ ដើម្បី​ទាញយក​សូម​ Right click ហើយជ្រើសយក Save Link As ឬ Save Target As

 

ស្ថាប័ន ឯកសារ លេខ ថ្ងៃទី
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតការិយាល័យ
ច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ
នៅថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ
លេខ១២ សសរ ៣០-មិថុនា-២០០៨
ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ នៅក្រុង ស្រុក ខណ្ឌគោលដៅ លេខ៩២៨ ប្រក ១២-មីនា-២០០៩
ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្រុង ស្រុក ខណ្ឌគោលដៅ លេខ៩២៧ ប្រក ១២-មីនា-២០០៩
ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាស ស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ៤ នៃប្រកាសលេខ៩២៧ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ។ លេខ៦៧៤៧ ប្រក ១២-សីហា-២០១៥
ក្រសួងមហាផ្ទៃ សេចក្តីណែនាំស្តីពី​ នីតិវិធីនៃការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ប្រធាន​ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ លេខ០០២ សណន ០៨-មករា-២០១០
គ.ជ.វ.វ សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតក្រុមពិគ្រោះយោបល់
បច្ចេកទេសអន្តរក្រសួង សម្រាប់ជួយគាំទ្រដល់ការអនុវត្ត គម្រោងសាកល្បងការិយាល័យច្រក​ចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ
លេខ០៣៧ សសរ ១៤-មីនា-២០០៨
គ.ជ.អ.ប សេចក្តីកំណត់ស្តីពី របៀប​របប​ធ្វើ​ការងារ​របស់​​ក្រុមពីគ្រោះយោបល់បច្ចេកទេស អន្តរក្រសួង សម្រាប់​ជួយ​គាំទ្រ​ដល់​ការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ
និង​ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
លេខ០១ សកណ ១០-មីនា-២០០៩
ក្រសួងមហាផ្ទៃ សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី ការកំណត់​ក្រុង​គោលដៅ​នៃ​គម្រោង​ការិយាល័យ​ច្រកចេញ​ចូលតែមួយ​ និងការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ សម្រាប់​អនុវត្ត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ទី១ (២០០៩-២០១០) លេខ​៦៤ អរម ១៣-កុម្ភៈ-២០០៩
ក្រសួងមហាផ្ទៃ សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី ការកំណត់​ក្រុង​គោលដៅ​នៃ​គម្រោង​ការិយាល័យ​ច្រកចេញ​ចូលតែមួយ​ និងការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ សម្រាប់​អនុវត្ត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ទី២ (២០១០-២០១១) លេខ​១៣២៩ សសរ ២៣-កក្កដា-២០១០
ក្រសួងមហាផ្ទៃ សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី ការកំណត់​ក្រុង​គោលដៅ​នៃ​គម្រោង​ការិយាល័យ​ច្រកចេញ​ចូលតែមួយ​ និងការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ សម្រាប់​អនុវត្ត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ទី៣ (២០១១-២០១២) លេខ​២២៨៨ សសរ ០២-កញ្ញា-២០១១
ក្រសួងមហាផ្ទៃ សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី ការកំណត់​ក្រុង​គោលដៅ​នៃ​គម្រោង​ការិយាល័យ​ច្រកចេញ​ចូលតែមួយ​ និងការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ សម្រាប់​អនុវត្ត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ទី៤ (២០១២-២០១៣) លេខ​១០២៨ សសរ ០៥-មេសា-២០១២
លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ក្រមសិលធម៌វិជ្ចាជីវៈ​សម្រាប់​មន្ត្រី​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​គម្រោង​ការិយាល័យ​ច្រកចេញ​ចូលតែមួយ ០២-មិថុនា-២០១២
អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន គោលការណ៍រៀបចំទម្រង់​ការិយាល័យ​ច្រកចេញចូលតែមួយ នៅស្រុកជនបទ និង​ក្រុង០៤ផ្សេងទៀត លេខ​៤០៣២ អរម ១១-សីហា-២០១២
ក្រសួងមហាផ្ទៃ គោលការណ៍អនុញ្ញាតក្នុងការ​បន្ត​ពង្រឹង និង​ពង្រីការិយាល័យ​ច្រកចេញ​ចូលតែមួយ និងការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅតាម​ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ លេខ​២០១៥៧ លស ២២-វិច្ឋិកា-២០១២
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អនុក្រឹត្រ ស្តីពីការផ្តល់​សេវា​រដ្ឋបាល​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ លេខ​៦៨ អនក្រ. បក ២១-កុម្ភៈ-២០១៣
ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ការិយាល័យ​កិច្ចការ​ច្រកចេញ​ចូលតែមួយ​ចំណុះ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន​ ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ លេខ​៤៩៥៩ ប្រ​ក ១៨-ធ្នូ-២០១២
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អនុ​ក្រឹត្យ​ស្តីពី​ ការ​ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​អំណាច​ដល់​រដ្ឋ​បាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ក្នុង​ការ​តែង​តាំង​ ការ​ផ្លាស់ប្តូរ និង​ការ​បញ្ជប់​ភារកិច្ច​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល​ ដែល​បំពេញ​ការ​ងារ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ លេខ​៤៩៧ អនក្រ បក ០៦-វិច្ឆិកា-២០១៣
ក្រសួងមហាផ្ទៃ សេចក្តី​ណែនាំ​ស្តីពី នីតិ​វិធី​នៃ​ការ​តែង​តាំង ការ​ផ្លាស់ប្តូរ និង​ការ​បញ្ចប់​ភារកិច្ច​មន្ត្រី​រាជ​ការ​ស៊ីវិល​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ការិយាល័យ​ច្រកចេញ​ចូលតែមួយ និង​ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ លេខ​​០៣៩ ស​ណ​ន ២១-វិច្ឆិកា-២០១៣
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ ការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​ជួនប្រធាន​ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ របស់​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ​ដែល​បាន​បង្កើត​ការិយាល័យ​ច្រកចេញចូលតែមួយ លេខ​​០៨៩ អនក្រ បក ០៥-មីនា-២០១៤
ក្រសួងមហាផ្ទៃ សេចក្តីសម្រេច​ស្តីពី ការបង្កើត​មជ្ឍមណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ នៅ​ថ្នាក់​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ លេខ​​១០១៨ សសរ ២៤-មីនា-២០១៤
ក្រសួងមហាផ្ទៃ សេចក្តីសម្រេច​ស្តីពី ការ​ផ្ទេរ​ការិយាល័យ​ច្រកចេញចូល​តែមួយ និង​ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពី​រចនាសម្ព័ន្ធ​សាលាខណ្ឌ​មានជ័យ ទៅ​រចនាសម្ព័ន្ធ​សាលា​ខណ្ឌ​ច្បារ​អំពៅ លេខ​​២៣០៧ សសរ ១៧-មិថុនា-២០១៤
ក្រសួងមហាផ្ទៃ សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការបែងចែក​ប្រាក់រង្វាន់​លើកទឹកចិត្ត​ជូន​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​លើ​ការ​ផ្តល់សេវា​រដ្ឋបាល លេខ​​០១៨ សណន ១៨-កក្កដា-២០១៤
គ.ជ.អ.ប សេចក្តីសម្រេច​ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរ និងបន្ថែមសមា​ជិក​ក្រុម​ពិគ្រោះយោបល់​បច្ចេកទេស​អន្តរក្រសួង លេខ​​០៧១ សសរ ១២-កក្កដា-២០១៤
អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​រដ្ឋាបាល ក្រសួង​មហាផ្ទៃ លេខ ២៦៤អន​ក្រ បក ០១-តុលា-២០១៤
ព្រះរាជក្រឹត្យ កែសម្រួល និងបន្ថែមសមាសភាពនៃគណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​(គ.ជ.អ.ប) លេខ​​១១៧៤ នស/រកត ០៦-តុលា-២០១៤
ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាស ស្តីពី​ការរៀបចំ​រចនាសម្ព័ន្ធរបស់នាយកដ្ឋាន ការិយាល័យ​ចំណុះ​អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ លេខ៣៣៩០ ប្រក ០៤-មីនា-២០១៥
ក្រសួងមហាផ្ទៃ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី​ការកំណត់ខណ្ឌគោល​ដៅ​សម្រាប់​អនុវត្ត​ការិយាល័យ​ច្រកចេញ​ចូលតែមួយ និង​ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ លេខ៤៣៧៣ សសរ ០៨-មេសា-២០១៥
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែសម្រួលតារាងពន្ធតែមប្រិ៍សារពើពន្ធ លេខ៤០ អនក្រ.បក ៣១-មីនា-២០១៥
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អនុក្រឹត្យស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជន លេខ១១៣ អនក្រ.បក ២៧-សីហា-២០១៥
ក្រសួងមហាផ្ទៃ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី​ការបង្កើតក្រុមការងារ​អន្តរក្រសួង ដើម្បី​ពិភាក្សា និង​សម្របសម្រួល​ការ​ផ្ទេរ​មុខងារ​គ្រប់​គ្រង​សំរាម សំណល់រឹង​ទី​ប្រជុំ​ជន លេខ២០១០ សសរ ១៩-កុម្ភៈ-២០១៦
ក្រសួងមហាផ្ទៃ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី​ការកំណត់ស្រុកគោលដៅសម្រាប់បង្កើតការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៦ លេខ៥៥៩៦ សសរ ១៩-កក្តដា-២០១៦
រាជរដ្ឋាភិបាល អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ លេខ១៨ អនក្រ.បក ០៨-កុម្ភៈ-២០១៧
រាជរដ្ឋាភិបាល​ អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ លេខ១៩ អនក្រ.បក ០៨-កុម្ភៈ-២០១៧
ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី​ការកំណត់​ស្រុកគោល​ដៅសម្រាប់​បង្កើត​ការិយាល័យ​ច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ
លេខ៤០០ សសរ ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧
 ក្រសួងមហាផ្ទៃ សេចក្តីណែនាំស្តីពី នីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានី ខេត្ត

ទាញយក >> ទំរង់គំរូនានា

លេខ០២៤ សសរ ០៨-សីហា-២០១៧
  ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត លេខ៣៨៧១ ប្រក ០៨-សីហា-២០១៧


ប្រតិភូកម្មការងារនីត្យានុកូលកម្ម

ស្ថាប័ន ឯកសារ លេខ ថ្ងៃទី
សាលាខេត្តព្រៃវែង ស្រុកពាមរក៍ លេខ០១៨/១០ សសរ ០៦-ឧសភា-២០១០
សាលាខេត្តុក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ លេខ៩៨ ដក្រច ១៩-ឧសភា-២០១០
សាលាខេត្តុកណ្តាល ក្រុងតាខ្មៅ លេខ០៩៨ សសរ ១៩-តុលា-២០១០
សាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្រុងប៉ោយប៉ែត លេខ២៩៤ ដក ២២-កញ្ញា-២០១០
សាលាខេត្តកំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន លេខ១១ សសរ ២២-កញ្ញា-២០១០
សាលាខេត្តសៀមរាប ក្រុងសៀមរាប លេខ១0១ សសរ ០២-សីហា-២០០៥
សាលាខេត្តស្វាយរៀង ក្រុងបាវិត លេខ១៧១ លខ ០៧-មិថុនា-២០១១
សាលាខេត្តតាកែវ ក្រុងដូនកែវ លេខ០៩១ សសរ ០៦-មិថុនា-២០១១
សាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង លេខ១២០ សសរ ១២-កក្តដា-២០១១
សាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្រុងច្បារមន លេខ២៨៤ កចម ១២-សីហា-២០១១


ប្រតិភូកម្មរបស់ក្រសួងនានា

ស្ថាប័ន ឯកសារ លេខ ថ្ងៃទី
ក្រសួងវប្បធម៌
និងវិចិត្រសិល្បៈ
ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារ និងភារកិច្ចការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈជូនក្រុង
ស្រុក គោលដៅ
លេខ២៦៣ ប្រក ០៧-តុលា-២០០៩
ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ សេចក្តីណែនាំ​អនុវត្ត​ខ្លឹម​សារ​ប្រកាស​លេខ ៣៧​ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៣ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១២ ស្តីពី​ការ​ធ្វើ​ប្រតិភូកម្មមុខងារ និងភារកិច្ច​ការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រ​សិល្បៈជូន​ខណ្ឌគោលដៅនៃរាជធានីភ្នំពេញ លេខ០៣ ស.ណ.ន ២៨-មីនា-២០១២
ក្រសួងពាណិជ្ចកម្ម ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មការងារពាណិជ្ចកម្មជូនដល់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌគោលដៅ លេខ១៦៥MOC/
SM2010
១០-វិច្ឆិកា-២០១០
ក្រសួងពាណិជ្ចកម្ម ប្រកាស ស្តីពីការកែសម្រួលប្រកាសលេខ ១៦៥ MOC/SMS2010 ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មការងារពាណិជ្ជកម្មជូនដល់ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌគោលដៅ លេខ ៣៦៥ ព.ណ.បល.ប្រក ៣១-ធ្នូ-២០១៤
ក្រសួងពាណិជ្ចកម្ម សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តន៍ខ្លឹមសារប្រកាសលេខ ៣៥៦ ពណ.បល.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មការងារពាណិជ្ជកម្មជូនដល់ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌគោលដៅ លេខ ៤៣៣៣ ព.ណ.បល ៣១-ធ្នូ-២០១៤
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ
និងថាមពល
ប្រកាសស្តីពី ប្រតិភូកម្មអំណាចនៃការងារឧស្សាហកម្ម ជូនដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌគោលដៅ នៃការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ លេខ៦៤០ ឧរថ ២៩-កក្កដា-២០១០
ក្រសួងរៀបចំដែនដី
នគរូបនីយកម្ម
និងសំណង់
សំណើប្រគល់សិទ្ធជូន ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត
គោលដៅទាំង០៧
ចេញដីកាធ្វើប្រតិភូកម្ម អំណាចដល់ ក្រុងគោលដៅ
អំពីការងារសាងសង់
លេខ៤៧៣ ដនស ០៨-មិថុនា-២០១០
ក្រសួងរៀបចំដែនដី
នគរូបនីយកម្ម
និងសំណង់
សំណើប្រគល់សិទ្ធជូន ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត
គោលដៅទាំង០៨ចេញ​ដីកា​ធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាច ​ដល់ក្រុង​គោលដៅ​អំពីការងារសាងសង់
លេខ១៧៩ ដនស ១៥-មីនា-២០១១
ក្រសួងរៀបចំដែនដី
នគរូបនីយកម្ម
និងសំណង់
សំណើប្រគល់សិទ្ធជូន ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត
កំពង់ចាម ព្រៃវែង ស្វាយរៀង បន្ទាយមានជ័យ និងរាជធានីភ្នំពេញ​ ចេញ​ដីកា​ធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាច ​ដល់ក្រុង​គោលដៅ​អំពីការងារសាងសង់
លេខ៩៣៣ ដនស ០១-កក្កដា-២០១៤
ក្រសួងរៀបចំដែនដី
នគរូបនីយកម្ម
និងសំណង់
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលផ្នែកសំណង់ នៅក្រុងកំពង់ចាម ក្រុងព្រៃវែង ក្រុងស្វាយរៀង ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខណ្ឌមានជ័យ ខណ្ឌចំការមន ខណ្ឌ៧មករា ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ខណ្ឌដង្កោ ខណ្ឌឫស្សីកែវ និងខណ្ឌទូលគោក លេខ០២៥ សណន/ អសណ ០១-កក្កដា-២០១៤
ក្រសួងរៀបចំដែនដី
នគរូបនីយកម្ម
និងសំណង់
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលផ្នែកសំណង់ នៅខណ្ឌដូនពេញ ខណ្ឌមានជ័យ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ និងខណ្ឌជ្រោយចង្វារ នៃរាជធានីភ្នំពេញ

ទាញយកឧបសម្ព័ន្ធ 

លេខ០២១ សណន/ អសណ ០៧-កញ្ញា-២០១៥
ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាច
នៃការងារទេសចរណ៍ជូនដល់
ក្រុងស្ទឹងសែន
ក្រុងប៉ោយប៉ែត
ស្រុកពាមរក៍
ក្រុងបាត់ដំបង
ក្រុងព្រះសីហនុ
លេខ១៤៥ ប្រក
លេខ១៤៦ ប្រក
លេខ១១៧ ប្រក
លេខ១១៨ ប្រក
លេខ ១១៦ ប្រក
១៥-វិច្ឆិកា-២០១០
២៧-កញ្ញា-២០១០
ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាច
នៃការងារទេសចរណ៍ជូនដល់
ក្រុងពោធិ៍សាត់
ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ក្រុងច្បារមន
ក្រុងខេមរភូមិន្ទ

ក្រុងបាវិត
ក្រុងដូនកែវ
ក្រុងកំពត
ក្រុងបានលុង
លេខ១២៧ ប្រក ២៩-ធ្នូ-២០១១
ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាច
នៃការងារទេសចរណ៍ជូនដល់
ក្រុងសែនមនោរម្យ
ក្រុងស្ទឹងត្រែង

ក្រុងសំរោង
ក្រុងព្រះវិហារ
ក្រុងប៉ៃលិន
ក្រុងកែប
លេខ០៩៥ ប្រក ៣១-សីហា-២០១២
ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាស ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្ម នៃការងារទេសចរណ៍ជូនដល់​ខណ្ឌគោលដៅ នៃ​សាលារាជធានីភ្នំពេញ លេខ១១៣ ប្រក ២១-កក្កដា-២០១៤
ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាស ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្ម នៃការងារទេសចរណ៍ជូនដល់​ខណ្ឌគោលដៅ នៃ​សាលារាជធានីភ្នំពេញ លេខ១៣៧ ប្រក ០៣-កក្កដា-២០១៥
ក្រសួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូន
ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាច រដ្ឋបាលកណ្តាលពីក្រសួងជូនដល់
ក្រុងខេមរភូមិន្ទ
ក្រុងបាវិត
ក្រុងដូនកែវ
ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង
ក្រុងពោធិ៍សាត់
ក្រុងកំពត
ក្រុងបានលុង
ក្រុងច្បារមន
លេខ២៦៨ ប្រក
លេខ២៦៩ ប្រក
លេខ២៧៣ ប្រក
លេខ២៧២ ប្រក
លេខ២៧១ ប្រក
លេខ២៧០ ប្រក
លេខ២៧៤ ប្រក
លេខ២៦៧ ប្រក
២៥-មេសា-២០១១
ក្រសួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូន
ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាច រដ្ឋបាលកណ្តាលពីក្រសួងជូនដល់
ក្រុងក្រចេះ
ក្រុងសួង
ក្រុងប៉ោយប៉ែត
ស្រុកពាមរក៍
ក្រុងស្ទឹងសែន
ក្រុងព្រះសីហនុ
ក្រុងតាខ្មៅ
លេខ១៤៣ ប្រក
លេខ១៤២ ប្រក
លេខ១៤៨ ប្រក
លេខ១៤៧ ប្រក
លេខ១៤៦ ប្រក
លេខ១៤៥ ប្រក
លេខ១៤៤ ប្រក
២៦-មីនា-២០១០
ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​ជូន​ស្រុក​បវេល ខេត្តបាត់ដំបង (សេចក្តីណែនាំ, ពាក្យស្នើសុំ, និងទំរង់បែបបទ) លេខ ០៨៧៦  ០៣-កក្កដា-២០១៣
ក្រសួងសាធារណ​ការ​ និងដឹក​ជញ្ជូន ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាច រដ្ឋបាលកណ្តាលពីក្រសួងជូនដល់
ក្រុងព្រះវិហា
ក្រុង​សំរោង
ក្រុងប៉ៃលិន
ក្រុងសែនមនោរម្យ
ក្រុងស្ទឹងត្រែង
ក្រុងកែប
លេខ២៦៣ ប្រក
លេខ២៦៤ ប្រក
លេខ២៦៥ ប្រក
លេខ២៦៦ ប្រក
លេខ២៦៧ ប្រក
លេខ២៦៨ ប្រក
០៦-មេសា-២០១២
ក្រសួងសាធារណ​ការ​ និងដឹក​ជញ្ជូន ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាច រដ្ឋបាលកណ្តាលពីក្រសួងជូនដល់
ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ
ក្រុង​កំពង់ចាម
ក្រុងព្រៃវែង
ក្រុងស្វាយរៀងសេចក្តីណែនាំ
លេខ១៩៩ ប្រក
លេខ២០០ ប្រក
លេខ២០១ ប្រក
លេខ២០៣ ប្រក
លេខ០៣៨ សណន.សក
០៤-មិថុនា-២០១៤
ក្រសួងសាធារណ​ការ​ និងដឹក​ជញ្ជូន ប្រកាស និងសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាច​រដ្ឋបាលកណ្តាលពី​ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន​ជូនដល់​រដ្ឋបាល​ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ខណ្ឌដង្កោ ខណ្ឌសែនសុខ និងខណ្ឌឫស្សីកែវនៃរាជធានីភ្នំពេញ លេខ៣៦១ ប្រក
លេខ៣៦០ ប្រក
លេខ៣៥៨ ប្រក
លេខ៣៥៩ ប្រក លេខ០៤៣ សណន.សក
១៩-មិថុនា-២០១៤
ក្រសួងសាធារណ​ការ​ និងដឹក​ជញ្ជូន ប្រកាស និងសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាច​រដ្ឋបាលកណ្តាលពី​ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន​ជូនដល់​រដ្ឋបាល​ខណ្ឌចំការមន ខណ្ឌទួលគោក ខណ្ឌ៧មករា និងខណ្ឌមានជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញ លេខ៣៥៥ ប្រក
លេខ០៥៧ ប្រក
លេខ៣៥៦ ប្រក
លេខ៣៥៤ ប្រក
លេខ០៤៤ សណន.សក
១៩-មិថុនា-២០១៤
ក្រសួងសាធារណ​ការ​ និងដឹក​ជញ្ជូន ប្រកាសស្តីពីប្រតិភូកម្មមុខងារចុះបញ្ជីទោចក្រយានយន្ត ជូនរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌនៅតាមការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសស្តីពីប្រតិភូកម្មមុខងារចុះបញ្ជីទោចក្រយានយន្ត ជូនរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌនៅតាមការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ

លេខ០៦៦ ប្រក
លេខ០០៦ សណន
០១-កុម្ភៈ-២០១៦
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម
ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការកំណត់កម្រៃសេវាកម្ម
ចំពោះការបង្កើត និងកិច្ចដំណើរការរោងចក្រ
និងសិប្បកម្ម និងការពិន័យអន្តរការណ៍
លើករណីល្មើសច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ
និងសិប្បកម្ម
លេខ៣៨០ សហវ-ប្រក ២៧-ឧសភា-២០១១
ក្រសួងកសិកម្ម
រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ប្រកាសប្រតិភូ​កម្ម​ស្តីពី​ការ​ធ្វើប្រតិភូកម្ម​មុខងារ​នៃ​វិស័យ​កសិកម្ម​ ជូន​ការិយាល័យ​ច្រកចេញចូល​តែមួយ​នៅ​ក្រុង​-ស្រុក​គោលដៅ​ លេខ៤២១ ប្រក​-កសក ០៤-សីហា-២០១១
ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសប្រតិភូ​កម្ម​ស្តីពី​ការ​ធ្វើប្រតិភូកម្ម​មុខងារ​នៃ​វិស័យ​សុខាភិបាល​ជូន​ការិយាល័យ​ច្រកចេញចូល​តែមួយ​នៅ​ក្រុង​-ស្រុក​គោលដៅទាំង២៣ លេខ៥២៩ សនប ១៨-មេសា-២០១២
ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសប្រតិភូ​កម្ម​ស្តីពី​ការ​ធ្វើប្រតិភូកម្ម​មុខងារ​នៃ​វិស័យ​សុខាភិបាល​ជូន​ការិយាល័យ​ច្រកចេញចូល​តែមួយ​នៅ​ក្រុង​-ស្រុក​គោលដៅទាំង១៧ លេខ៤៥៥ សនប ២៦-ធ្នូ-២០១១
ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសប្រតិភូ​កម្ម​ស្តីពី​ការ​ធ្វើប្រតិភូកម្ម​មុខងារ​នៃ​វិស័យ​សុខាភិបាល​ជូន​ការិយាល័យ​ច្រកចេញចូល​តែមួយ​នៅ​ក្រុង​-ស្រុក​គោលដៅទាំង២៣ លេខ៥២៩ សនប ១៨-មេសា-២០១២
ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសប្រតិភូ​កម្ម​ស្តីពី​ការ​ធ្វើប្រតិភូកម្ម​មុខងារ​នៃ​វិស័យ​សុខាភិបាល​ជូន​ការិយាល័យ​ច្រកចេញចូល​តែមួយ​នៅ​ក្រុង​-ស្រុក​បវេល លេខ៤២៥ សនប ០៥-មិថុនា-២០១៣
ក្រសួងសុខាភិបាល សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសលេខ៥២៩ នៅក្រុង ស្រុក គោលដៅ លេខ២២៦ សនប ០៥-មិថុនា-២០១៣
ក្រសួងសុខាភិបាល ពាក្យស្នើសុំ និងទំរង់បែបបទ 
ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារនៃ​វិស័យ​សុខាភិបាល​ជូន​ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនៅ
ក្រុងកំពង់ចាម ក្រុងព្រៃវែង ក្រងស្វាយរៀង ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខណ្ឌមានជ័យ ខណ្ឌចំការមន ខណ្ឌ៧មករា ខណ្ឌសែនសុខ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ខណ្ឌដង្កោ ខណ្ឌឫស្សីកែវ ខណ្ឌទួលគោក
 លេខ ៦៣៣ ស.ន.ប  ២២-កក្កដា-២០១៤
ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសស្តីពី ការ​ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​មុខងារ​នៃ​វិស័យ​សុខាភិបាល​ ជូនដល់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ  លេខ ០៧៧ ស.ន.ប  ២០-មីនា-២០១៤
ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ប្រកាសប្រតិភូ​កម្ម​ស្តីពី​ការ​ធ្វើប្រតិភូកម្ម​មុខងារ និងភារកិច្ច​ការងារ​អប់រំ យុវជន និងកីឡា​ជូន​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ​គោលដៅ​នៃការិយាល័យច្រកចេញចូល​តែមួយ លេខ២៤៤៤ អយក.ច្រក ១៤-មិថុនា-២០១២


អន្តរក្រសួង

ស្ថាប័ន ឯកសារ លេខ ថ្ងៃទី
ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពី​ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាល​នៅ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ លេខ៣៨៥៦​ប្រក  ០២-ធ្នូ-២០១៣
ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពី​ការផ្តល់រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ជូន​រដ្ឋ​បាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ និង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ៣៨៤៥​ប្រក  ២៩-វិច្ឋិកា-២០១៣
ក្រសួងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ការប្រើ​ប្រាស់​អនុគណនី​សម្រាប់​ការកត់ត្រា​ចំណាយ​ឧបត្ថម្ភជូន​ប្រធាន​ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ របស់រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែល​បាន​បង្កើត​ការិយាល័យ​ច្រកចេញចូល​តែមួយ លេខ ០៨៧៦អ.រតន  ០៨-មេសា-២០១៤
ក្រសួងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អនុក្រឹត្យស្តីពី ប្រាក់បេសកកម្ម​នៅ​ក្នុង​ និង​ក្រៅ​ប្រទេស​សម្រាប់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ជាតិ និង​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ លេខ ២១៦អនក្រ.​បក  ២២-កក្កដា-២០១៤
ក្រសួងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សារាចរណែនាំ ស្តីពី គោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត​លើ​ការ​ផ្តល់​សេវា​រដ្ឋបាល​នៅ​រដ្ឋ​បាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ និង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០១០ សហវ.អហក  ០៩-កញ្ញា-២០១៤
ក្រសួងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ការកែប្រែកម្រង​សេវារដ្ឋបាលនៃ​តារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់​នឹងប្រកាសអន្តរ​ក្រសួងលេខ ៣៨៥៦​ប្រក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការ​ផ្តល់សេវា​រដ្ឋបាលនៅ​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ លេខ ៦៧៤៤ ប្រក ១២-សីហា-២០១៥
ក្រសួងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ការផ្តល់រង្វាន់​លើកទឹក​ចិត្តលើការ​ផ្តល់សេវារដ្ឋបាល របស់រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ លេខ ៦៧៤៥ ប្រក ១២-សីហា-២០១៥
ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ញូន កិច្ចសន្យា ស្តីពី ការវិនិយោគផលិតផ្លាកលេខ ប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្ត ប័ណ្ណបើកបរ និងការរៀបចំកន្លែងប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ

កិច្ចសន្យា  ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់កិប ខ្ចៅ និងសៀល សម្រាប់ភ្ជាប់ផ្លាកលេខយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ ដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លេខ ៦២២
លេខ ៦២១
០២-មីនា-២០១៦
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសរួមស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណការ និងដឹកជញ្ជុន លេខ០១០ សហវ ប្រក ២១-មករា-២០១៦
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសរួមស្តីពីការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ០១១ សហវ ប្រក ២១-មករា-២០១៦
ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពី ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ លេខ ១៤៣៤២ ប្រក ២៩-ធ្នូ-២០១៦
ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់ថវិការង្វាន់លើការគ្រប់គ្រង និងការប្រមួលចំណូលពីកម្រៃសេវារដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ លេខ ១៤៣៤៣ ប្រក ២៩-ធ្នូ-២០១៦