ទំរង់​ពាក្យស្នើសុំ


No. ចំណងជើង ​​​​​ឯកសារ​​​​
1  សំណុំឯកសារនៃពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ពង្រីកបន្ថែម រុះរើ ឬ ជុសជុល  
1.1  ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ភាសាខ្មែរ
1.2  កិច្ចសន្យាអ្នកជាប់ព្រំ ភាសាខ្មែរ
 1.3  កិច្ចសន្យាសាងសង់ ភាសាខ្មែរ
1.4  កិច្ចសន្យាហ៊ុំព័ទ្ធការដ្ឋាន ភាសាខ្មែរ
1.5  កិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន ឬក្រុមជាងសាងសង់ ភាសាខ្មែរ
1.6  បទបញ្ជា ភាសាខ្មែរ
2  សំណុំឯកសារនៃពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋាន  
2.1  ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋាន ភាសាខ្មែរ
2.2  ការត្រូតពិនិត្យសំណុំឯកសារសម្រាប់សុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋាន ភាសាខ្មែរ
 2.3  កំណត់ហេតុស្តីពីការចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាន ភាសាខ្មែរ
 2.4  លិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋាន ភាសាខ្មែរ
3  សំណុុំឯកសារនៃពាក្យសុំបិទការដ្ឋាន  
3.1  ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតបិទការដ្ឋាន ភាសាខ្មែរ
3.2  ការពិនិត្យសំណុំឯកសារសម្រាប់សុំលិខិតអនុញ្ញាតបិទការដ្ឋាន ភាសាខ្មែរ
3.3  កំណត់ហេតុស្តីពីការចុះត្រួតពិនិត្យបិទការដ្ឋាន ភាសាខ្មែរ
3.4  លិខិតបិទការដ្ឋាន ភាសាខ្មែរ