ទំរង់​ពាក្យស្នើសុំ


No ចំណងជើង ​​​​​ឯកសារ​​​​
1  ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម សេវាកម្ម ភាសាខ្មែរ
2  បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះមុខទំនិញអាជីវកម្ម ឬសេវាកម្ម ដែលស្នើសុំការអនុញ្ញាត ភាសាខ្មែរ
3  ជីវប្រវត្តិសង្ខេប ភាសាខ្មែរ
4  កិច្ចសន្យា ភាសាខ្មែរ
5  ពាក្យសុំបន្តការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មឬសេវាកម្ម ភាសាខ្មែរ
6  កិច្ចសន្យា (សម្រាប់ការស្នើសុំបន្តការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម) ភាសាខ្មែរ