ទំរង់​ពាក្យស្នើសុំ


ឯកសារភ្ជាប់ជាមួយត្រូវមាន៖

  1. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឫសៀវភៅគ្រួសារ
  2. សន្លឹកពន្ធនាំចូល
  3. វិក័យបត្រទិញលក់
No ចំណងជើង ​​​​​ឯកសារ​​​​
1  ពាក្យសុំប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្ត ភាសាខ្មែរ
2  ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតយាន្តយន្តធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូន ភាសាខ្មែរ