ទំរង់​ពាក្យស្នើសុំ


No. ចំណងជើង ​​​​​ឯកសារ​​​​
1 ពាក្យសុំប្រកបអាជីវកម្មជាងគំនូរ ភាសាខ្មែរ
2 កិច្ចសន្យាពាក្យសុំប្រកបអាជីវកម្មជាងគំនូរ ភាសាខ្មែរ
3 ពាក្យសុំលើកផ្ទាំងសញ្ញា យីហោ អាហ្វីស ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម បដា និងផ្ទាំងឃោសនាតាមទីសធារណៈឬគ្រឹះស្ថាននានា ភាសាខ្មែរ
4 កិច្ចសន្យាពាក្យសុំលើកផ្ទាំងសញ្ញា យីហោ អាហ្វីស ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម បដា និងផ្ទាំងឃោសនាតាមទីសធារណៈឬគ្រឹះស្ថាននានា ភាសាខ្មែរ
5 បញ្ជីរាយខ្លឹមសារ ផ្ទាំងសញ្ញា យីហោ អាហ្វីស ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម បដា និងផ្ទាំងឃោសនាតាមទីសធារណៈឬគ្រឹះស្ថាននានា ភាសាខ្មែរ
6 ពាក្យសុំប្រកបអាជីវកម្មផ្នែកបណ្ណាគារ ភាសាខ្មែរ
7 កិច្ចសន្យាពាក្យសុំប្រកបអាជីវកម្មផ្នែកបណ្ណាគារ ភាសាខ្មែរ
8 ពាក្យសុំប្រកបអាជីវម្មផ្នែកភាពយន្ត វីដេអូ ភាសាខ្មែរ
9 កិច្ចសន្យាប្រកបអាជីវម្មផ្នែកភាពយន្ត វីដេអូ ភាសាខ្មែរ
10 ពាក្យសុំប្រកបអាជីវកម្មអ៊ុតសក់ កាត់សក់លម្អក្រចក ភាសាខ្មែរ
11 កិច្ចសន្យាប្រកបអាជីវកម្មអ៊ុតសក់ កាត់សក់លម្អក្រចក ភាសាខ្មែរ
12 ពាក្យសុំប្រកបអាជីវកម្មជួសជុលគ្រឿងបំពងសម្លេង ភាសាខ្មែរ
13 កិច្ចសន្យាប្រកបអាជីវកម្មជួសជុលគ្រឿងបំពងសម្លេង ភាសាខ្មែរ
14 ពាក្យសុំប្រកបអាជីវកម្មផលិត និងលក់ចម្លាក់ពុម្ពស៊ីម៉ង់​ ភាសាខ្មែរ
15 កិច្ចសន្យាប្រកបអាជីវកម្មផលិត និងលក់ចម្លាក់ពុម្ពស៊ីម៉ង់​ ភាសាខ្មែរ
16 ពាក្យសុំប្រកបអាជីវកម្មប្រគុំតន្ត្រី សម្តែងសិល្បទស្សនីយភាព ភាសាខ្មែរ
17 កិច្ចសន្យាប្រកបអាជីវកម្មប្រគុំតន្ត្រី សម្តែងសិល្បទស្សនីយភាព ភាសាខ្មែរ
18 ពាក្យសុំប្រកបអាជីវកម្មសំអាងការ ភាសាខ្មែរ
19 កិច្ចសន្យាប្រកបអាជីវកម្មសំអាងការ ភាសាខ្មែរ
20  ពាក្យសុំប្រកបអាជីវកម្មថតរូប ភាសាខ្មែរ