ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍


ធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា
មហាវិថីនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (855-23) 210 922
http://www.worldbank.org.kh