ថ្ងៃ​ប្រកាស តួនាទីការ​ងារ ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
2 Apr, 2015 កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអនុក្រឹត្យ និងសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេស ស្តីពីកិច្ចដំណើរការនៃការផ្ទេរមុខងារ និងធនធាន
3 Dec, 2013 Request for Expression of Interest-International for End of Project Evaluation 20-Dec-2013
3 Dec, 2013 Request for Expression of Interest-National for End of Project Evaluation 20-Dec-2013
4 Jul, 2013 Request for Expression of Interest-International DIP 17-Jul-2013
4 Jul, 2013 Request for Expression of Interest-National DIP 17-Jul-2013
30 May, 2013 INVITATION FOR BIDS-Construction 4 Khan in Phnom Penh 28-Jun-2013
1 Mar, 2013 Expression of Interest – NGOs for Outreach and Feedback to OWSOs 18-Mar-2013
15 Aug, 2012 Database Application Programmer Consultant 29-Aug-2012
26 Jul, 2012 អ្នកបើកបរ(Driver) 10-Aug-2012
24 Jul, 2012 INVITATION FOR BIDS-Construction for OWSO/DO Building and Citizen Information Center in Khan Daun Penh, Phnom Penh Capital 23-Aug-2012
24 Jul, 2012 INVITATION TO BIDS-Supply and Delivery of Printing T-Shirt and Cap 8-Aug-2012
11 Jul, 2012 INVITATION TO BIDS-Supply and Delivery of Publishing Manual 25-Jul-2012
11 Jul, 2012 INVITATION TO BIDS-Supply and Delivery of IEC Materials 25-Jul-2012
4 Jul, 2012 INVITATION FOR BIDS-OWSO/DO Buildings and Citizen Information Centers in Khan Sen Sok and other four (04) Municipalities 07-Aug-2012
27 Jun, 2012 INVITATION TO BID-Construction of Citizen Information Centers in 24 target areas 17-Jul-2012
15 Jun, 2012 INVITATION TO BIDS-IEC Materials 03-jul-2012
14 Jun, 2012 International Consultant for Formulation of Lessons Learnt 29-Jun-2012
14 Jun, 2012 National Consultant for Formulation of Lessons Learnt 29-Jun-2012
7 Jun, 2012 Request for Expression of Interest-NGOs for Outreach and Feedback (Group5) 22-Jun-2012
7 Jun, 2012 Request for Expression of Interest-NGOs for Outreach and Feedback (Group4) 22-Jun-2012

បង្ហាញ​ទាំងអស់ »